Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o pronájmu (objednávky) uzavřené mezi pronajímatelem, kterým je ACCEPIO s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 21288526, Spisová značka: C 399586 vedená u Městského soudu v Praze, DIČ: CZ21288526, jejímž předmětem je pronájem systému Offeris a jeho doplňkových modulů a služeb na internetové stránce elektronického obchodu pronajímatele. Kontaktní údaje pronajímatele:
e-mail: info@offeris.com
telefon: +420 245 501 035
poštovní adresa: ACCEPIO s.r.o., Rybná 24, 110 00 Praha

Číslo účtu pro bezhotovostní platby::
ČSOB - Československá obchodní banka, a.s., 337454366 / 0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0003 3745 4366
SWIFT: CEKOCZPP

1.2 Smluvní strany se dohodly, že nájemce odesláním objednávky pronajímateli potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny nájemní a kupní smlouvy a objednávky, uzavřené na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje pronajímatel, na jejímž základě pronajímatel pronajme službu prezentovanou na předmětné internetové stránce nájemci (dále jen "nájemní smlouva") a na všechny vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, vzniklé zejména při uzavírání nájemní smlouvy a reklamaci služby.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. V případě, že pronajímatel a nájemce uzavřou písemnou nájemní smlouvu, v níž si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení nájemní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Seznam služeb na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje pronajímatel, je katalogem běžně dodávaných služeb a pronajímatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených služeb. Dostupnost služeb bude pro nájemce potvrzena na základě otázky nájemce.

2. Způsob uzavírání nájemní smlouvy

2.1 Nájemní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření nájemní smlouvy nájemce pronajímatelem ve formě e-mailové zprávy nájemce zaslané pronajímateli a/nebo ve formě nájemcem vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce pronajímatele a/nebo ve formě objednávka").

2.2 Závazným akceptováním objednávky nájemce pronajímatelem je e-mailové potvrzení pronajímatelem nájemci o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky nájemce a po ověření dostupnosti služby, platných cen a termínu spuštění služby požadovaného nájemcem označené jako "potvrzení objednávky". Všechny ceny za služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny mimo DPH. Elektronický obchod www.offeris.com je určen pouze pro podnikatelskou veřejnost. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému pronajímatele, které nájemce obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění nájemce o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu nájemce mu budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci služby, jejíž pronájem je předmětem nájemní smlouvy, dále údaje o ceně služby a/nebo jiných služeb, údaje o ceně, podmínkách, údaje o pronajímateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4 Nájemce může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky pronajímateli ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky pronajímateli oznámení, že objednávku ruší. Nájemce je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednané služby. V případě zrušení objednávky pronajímatel neúčtuje nájemci žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že nájemce zaplatil pronajímateli nájemní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, pronajímatel vrátí již zaplacenou nájemní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet nájemce, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení nájemní ceny.

2.5 Podle novely zákona č. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) lze měnit pouze v případě, kdy zákazník službu ještě nepřijal a nezaplatil.

2.6 V případě probíhajících akcí se pronájem služeb na internetové stránce pronajímatele řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že nájemce objedná službu v rozporu s podmínkami příslušné akce, je pronajímatel oprávněn objednávku nájemce stornovat. O stornování objednávky bude nájemce informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady nájemní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti pronajímatele

3.1 Pronajímatel je povinen: 1. dodat na základě objednávky potvrzené pronajímatelem nájemci službu v dohodnutém množství, kvalitě a termínu, 2. zajistit, aby dodaná služba splňovala platné právní předpisy SR.

3.2 Pronajímatel má právo na řádné a včasné zaplacení nájemní ceny od nájemce za objednanou službu.

3.3 Pronajímatel má právo stornovat objednávku, není-li schopen dodat službu nájemci ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady nájemní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti nájemce

4.1 Nájemce je povinen: 1. převzít objednanou službu, 2. zaplatit pronajímateli dohodnutou nájemní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, 3. nepoškozovat dobré obchodní jméno pronajímatele.

4.2 Nájemce má právo na nájem služby v množství, kvalitě a termínu dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1 Služba je pronajímána podle vystavených vzorů umístěných na internetové stránce elektronického obchodu pronajímatele v rozsahu podle jednotlivých verzí služby.

5.2 Pronajímatel je povinen objednávku nájemce splnit a službu dodat nájemci ve lhůtě do 30 dnů od objednávky.

5.3 Nájemce je oprávněn v případě nedodání služby pronajímatelem ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od nájemní smlouvy a pronajímatel je povinen vrátit nájemci již zaplacenou část nájemní ceny ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od nájemní smlouvy bezhotovostním převodem na účet nájemce určený nájemcem.

5.4 Nájemce ke každé objednávce obdrží fakturu e-mailem.

5.5 Platba předem převodem na účet. Zvolíte-li si platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovou fakturu. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na tentýž e-mail daňový doklad. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy následující pracovní den. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou.

5.6 Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
Platba je možná metodami: QR platba, Platba kartou a Bankovní převod.
Postup platby dle jednotlivých platebních metod:


Kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6. Nájemní cena

6.1 Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli nájemní cenu služby dohodnutou v nájemní smlouvě a/nebo podle ceníku pronajímatele platného v době uzavření nájemní smlouvy (dále jen "nájemní cena").

6.2 V případě, že nájemce zaplatí pronajímateli nájemní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá nájemní cena připsána na účet pronajímatele.

6.3 Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli nájemní cenu za dohodnutou službu ve lhůtě podle nájemní smlouvy, nejpozději však před používáním služby v placeném provozu.

6.4 V případě, že nájemce zaplatí pronajímateli nájemní cenu za službu dohodnutou v nájemní smlouvě, nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy a požadovat vrácení nájemní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy SR.

7. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

7.1 Pronajímatel neodpovídá za škody, které nájemci vzniknou používáním systému Offeris.

7.2 Nájemce má právo uplatnit si u pronajímatele záruku jen na službu nebo její část, která vykazuje vady, které zavinil pronajímatel.

7.3 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po jejím nahlášení do doby, kterou si dohodne spolu s pronajímatelem, nejvýše však 60 dní.

7.4 Nájemce je povinen reklamovat vady služby u pronajímatele bez zbytečného odkladu, jinak nájemci zaniká právo vůči pronajímateli na bezplatné odstranění vady.

7.5 Pronajímatel nebo určená osoba vydá nájemci potvrzení o uplatnění reklamace služby ve vhodné formě zvolené pronajímatelem. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve které je povinen přesně označit chyby služby v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají.

7.6 Nájemce nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl pronajímatelem v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla nájemní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.7. Pronajímatel je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  • 1. opravou chyby,
  • 2. vrácením nájemní ceny za období nefunkčnosti,
  • 3. vyplacením přiměřené slevy z ceny služby,
  • 4. odůvodněným zamítnutím reklamace služby.

7.8 Pronajímatel je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace nájemci vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

7.9 Záruční doba je celá doba, kterou nájemce předplácí pronajímateli.

7.10 Oprávnění nájemce k uplatnění reklamace vady služby je poté, co využil svého práva a požádal pronajímatele o odstranění vady služby dle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

7.11 V případě, že pronajímatel ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může nájemce uplatnit své právo na odstranění vady služby.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

8.1 Smluvní strany se dohodly, že nájemce v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit pronajímateli své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

8.2 Nájemce zasláním objednávky pronajímateli čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 1 zákona č . 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“), aby pronajímatel zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti pronajímatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Nájemce zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas pronajímateli se zpracováním jeho osobních údajů jakož is přeshraničním přenosem osobních údajů do České republiky jako členského státu Evropské unie a to za účelem uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, evidence nájemních smluv, faktur a faktur , za účelem marketingu. Pronajímatel se zavazuje, že bude s osobními údaji nájemce zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Pronajímatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů nájemce v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může nájemce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu nájemcem pronajímateli.

8.3 Pronajímatel prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodě 8.2. těchto podmínek zvlášť a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

8.4 Pronajímatel prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

8.5 Nájemce má právo na základě písemné žádosti od pronajímatele vyžadovat
       1. popotvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,
       2. v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje pronajímatele a zástupce pronajímatele, byl-li jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li pronajímatel při získávání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro nájemce k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
       - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li pronajímatel osobní údaje nájemce na základě souhlasu nájemce podle § 11 ZnOOÚ, sdělí jí i čas platnosti souhlasu, a jestliže nájemcova povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona, pronajímatel oznámí nájemci právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
       - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
       - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
       - formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,
       - třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,
       - při vydání rozhodnutí podle odstavce 8.8. těchto Obchodních podmínek je nájemce oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
       1. v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,
       2. v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
       3. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
       4. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
       5. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
       6. blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud pronajímatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu nájemce.

8.6 Právo nájemce podle bodu 8.5. bodu 5 a 6 těchto Obchodních podmínek lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana nájemce, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

8.7 Nájemce na základě bezplatné písemné žádosti má právo u pronajímatele namítat vůči
       1. zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
       2. využívání titulu, jména, příjmení a adresy nájemce pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
       3. poskytování titulu, jména, příjmení a adresy nájemce pro účely přímého marketingu.

8.8 Nájemce na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u pronajímatele kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 1. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka nájemce je oprávněná, je pronajímatel povinen osobní údaje, jejichž zpracování nájemce namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

8.9 Nájemce na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u pronajímatele kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí pronajímatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího. osobních údajů. Nájemce má právo žádat pronajímatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž pronajímatel je povinen žádosti nájemce vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění pronajímatel informuje nájemce ve lhůtě podle ods. 8.16. těchto Obchodních podmínek. Nájemce nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů nájemce, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů pronajímatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku nájemce, nebo pokud pronajímatel na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů nájemce.

8.10 Pokud nájemce uplatní své právo
       1. písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nájemce doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
       2. osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a podpis nájemce; kopii zápisu je pronajímatel povinen předat nájemci,
       3. u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek, je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat pronajímateli bez zbytečného odkladu.

8.11 Nájemce při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8.12 Pokud nájemce nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

8.13 Pokud nájemce nežije, jeho práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

8.14 Žádost nájemce podle odst. 1 písm. 8.5. bodu 1 až 3, 5 až 8 těchto Obchodních podmínek a ods. 8.7. až 8.9. těchto Obchodních podmínek vyřídí pronajímatel bezplatně.

8.15 Žádost nájemce podle odst. 1 písm. 8.5. bodu 4 těchto Obchodních podmínek vyřídí pronajímatel bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se pořízením technických nosičů as odesláním informace nájemci, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

8.16 Pronajímatel je povinen písemně vyřídit žádost nájemce podle odstavců 8.14. a 8.15. těchto Obchodních podmínek nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

9. Odstoupení od nájemní smlouvy

9.1 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy z důvodu jestliže provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností pronajímatele vyplývajících z nájemní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat službu zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Pronajímatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat nájemce a vrátit mu již zaplacenou zálohu za službu dohodnutou v nájemní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený nájemcem.

9.2 Nájemce odesláním objednávky pronajímateli potvrzuje, že pronajímatel včas a řádně splnil své informační povinnosti.

9.3 Nájemce nemůže odstoupit od smlouvy v případě služby zhotovené podle zvláštních požadavků nájemce nebo služby určené zvlášť pro jednoho nájemce.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu pronajímatele.

10.2 V případě, že je nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

10.3 V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba, kdy má nájemce předplacené používání služby.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

10.5 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

10.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči nájemci odesláním elektronické objednávky nájemcem.

10.7 Nájemce zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.


V Praze dne 28. 5. 2024

 


 

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem, kterým je ACCEPIO s.r.o. se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha, IČO: 21288526, Spisová značka: C 399586 vedená u Městského soudu v Praze, DIČ: CZ21288526, jejímž předmětem je pronájem služeb na internetové stránce elektronického obchodu pronajímatele. Kontaktní údaje pronajímatele:
e-mail: info@offeris.com
telefon: +420 245 501 035
poštovní adresa: ACCEPIO s.r.o., Rybná 24, 110 00 Praha

Číslo účtu pre bezhotovostní platby:
ČSOB - Československá obchodní banka, a.s., 337454366 / 0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0003 3745 4366
SWIFT: CEKOCZPP

1. Předmětem a podmínkami obsaženými ve smlouvě je, že společnost ACCEPIO s.r.o., IČO: 21288526 uděluje uživateli neexkluzivní a nepřenosnou licenci k používání softwaru pouze pro účely tvorby obchodních dokumentů as tím souvisejících činností.

2. Nájemce bere na vědomí a chápe, že software je poskytován nájemci "tak jak je". Společnost ACCEPIO s.r.o. nebude v žádném případě odpovídat, ani nést odpovědnost za jakékoli poškození, přerušení podnikatelské aktivity, ztrátu údajů nebo informací libovolné povahy ( podnikatelských nebo jiných), za jakékoli vymáhání, náklady, jakékoli způsobené, nepřímé a náhodné poškození nebo za jakoukoli ztrátu zisku nebo úspor následkem nebo v souvislosti s použitím Softwaru, za škody způsobené možnými chybami nebo překlepy v Softwaru, dokonce ani tehdy, byl-li zástupce společnosti ACCEPIO s.r.o., informovaný o možnosti takové ztráty, poškození, vymáhání nebo nákladů, nebo za jakékoli požadavky třetích stran. původní nákupní cenou Softwaru.

3. Pronajímatel poskytuje nájemci záruku na software po dobu, po kterou nájemce předplácí software. Záruční doba začíná běžet v den připsání finančních prostředků od nájemce na účet pronajímatele.

4. V rámci běhu záruční lhůty provede pronajímatel opravu díla bezplatně. V případě vzniku kritických chyb, které se týkají základních funkcí díla, zhotovitel odstraní kritickou vadu do 2 pracovních dnů od doručení oznámení o vzniku kritické vady. Oznámení o vzniku chyby přijaté po 16:00 hodin. se považuje za přijaté v následující pracovní den. Jiné vady, které neovlivňují základní funkce díla, odstraní pronajímatel ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

5. Nájemce je povinen vady písemně ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o chybách musí obsahovat:
 - instalační link,
 - popis chyby s uvedením zda se jedná o kritickou chybu,
 - kontaktní údaje osoby, která chybu nahlásila.

6. Za den doručení oznámení o vzniku chyby se rozumí den odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@offeris.com a telefonické oznámení, že chyba byla odeslána elektronickou poštou. Elektronická pošta musí být potvrzena zhotovitelem tak, že odesílatel elektronické pošty bude požadovat potvrzení o přijetí elektronické pošty.