x
Tyto webové stránky používají soubory cookie. Používáním této webové stránky souhlasíte s Obchodními podmínkami. Souhlasím

Všeobecné obchodní podmínky

  • Domů
  • Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je TABI Corp., sro se sídlem Botanická 5636/24, 917 08 Trnava, Slovenská Republika, IČ: 44 374 631, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 22595 / T, DIČ: 2022694421, (dále jen "prodávající") a kupujícím , jejímž předmětem je prodej zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího: e-mail: info@offeris.com
telefon: +420 245 501 035
poštovní adresa: TABI Corp., s.r.o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovenská Republika

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
ČSOB – Československá obchodní banka, a.s., 258991729 / 0300

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: +421 33/5512 689
fax č.: +421 33/5512 656

1.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží / službu prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží / služby.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Seznam zboží / služeb na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží / služeb a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků / služeb. Dostupnost zboží / služeb bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka ").

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží / služby, platných cen a termínu dodání zboží / služby požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny bez DPH. Elektronický obchod www.offeris.com je určen pouze pro podnikatelskou veřejnost. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží / služby, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4 Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

2.5 Podle novely zákona č. 222/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) lze měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.6 V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží / službu v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen: 1. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží / službu v dohodnutém množství, kvalitě a termínu, 2. zajistit, aby dodané zboží / služba splňovalo platné právní předpisy ČR, 3. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen: 1. převzít zakoupené nebo objednané zboží / službu, 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, 3. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího, 4. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1 Zboží je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2 Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

5.3 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.4 Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.5 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.6 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.7 Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem. Tam, kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

5.8 Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovou fakturu. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na stejný e-mail daňový doklad. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy následující pracovní den. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou.

6. Kupní cena

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena").

6.2 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

7. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

7.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. budou kupujícímu v případě potřeby poskytnuty na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

7.2 Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.3 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.

7.4 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.5 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají.

7.6 Kupující nemá právo uplatnit záruku na chyby, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.7 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  • 1. předáním opraveného zboží,
  • 2. výměnou zboží,
  • 3. vrácením kupní ceny zboží,
  • 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  • 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
  • 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.8 Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

7.9 Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.10 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží.

7.11 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

7.12 Veškeré záruční opravy jsou v případě, pokud do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky bezplatné.

7.13 Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je po tom, jak využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

7.14 V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

8.1 Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

8.2 Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas prodávajícímu se zpracováním jeho osobních údajů jakož i s přeshraničním přenosem osobních údajů do České republiky jako členského státu Evropské unie a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, evidence kupních smluv, faktur a jiných dokumentů , za účelem marketingu, za účelem přepravních služeb koupeného zboží a za účelem uzavření splátkového kalendáře. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

8.3 Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodě 8.2. těchto podmínek zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

8.4 Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas kupujícího si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

8.5 Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího požadovat
       1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
       2. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů nezbytné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
       - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
       - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
       - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
       - formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
       - třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
       ; při vydání rozhodnutí podle odstavce 8.8. těchto Obchodních podmínek je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
       1. obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje na zpracování,
       2. obecně srozumitelnou formou seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
       3. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
       4. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
       5. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
       6. blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

8.6 Právo kupujícího podle bodu 8.5. bodu 5 a 6 těchto Obchodních podmínek lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

8.7 Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat
       1. zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
       2. využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
       3. poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

8.8 Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném vměšování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

8.9 Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 8.16. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

8.10 Pokud kupující uplatní své právo
       1. písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
       2. osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
       3. u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

8.11 Kupující při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8.12 Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

8.13 Pokud kupující nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

8.14 Žádost kupujícího podle odst. 8.5. bodu 1 až 3, 5 až 8 těchto Obchodních podmínek a odst. 8.7. až 8.9. těchto Obchodních podmínek vyřídí prodávající bezplatně.

8.15 Žádost kupujícího podle odst. 8.5. bodu 4 těchto Obchodních podmínek vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů as odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

8.16 Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 8.14. a 8.15. těchto Obchodních podmínek nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

8.17 Omezení práv kupujícího podle odst. 8.6. těchto Obchodních podmínek prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

9.2 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

9.3 Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetové stránce nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží v trvání 30 minut.

9.4 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

10.2 V případě, je-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

10.3 V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.5. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

10.5 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

10.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

10.7 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.


V Trnave dňa 16. 12. 2013


 

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je TABI Corp., sro se sídlem Botanická 5636/24, 917 08 Trnava, Slovenská Republika, IČ: 44 374 631, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 22595 / T, DIČ: 2022694421, (dále jen "prodávající") a kupujícím , jejímž předmětem je prodej zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího: e-mail: info@offeris.com
telefon: +420 245 501 035
poštovní adresa: TABI Corp., s.r.o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, Slovenská Republika

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
ČSOB – Československá obchodní banka, a.s., 258991729 / 0300

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: +421 33/5512 689
fax č.: +421 33/5512 656

1. Předmětem a podmínkami obsaženými ve smlouvě je, že společnost TABI Corp., sro, IČ: 44 374 631 uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci na užívání softwaru a jeho kopie (dále jen "kopie softwaru, kopie jsou zahrnuty v softwaru) pouze pro účely tvorby cenových nabídek as tím souvisejících činností.

2. Kupující bere na vědomí a chápe, že software je poskytován kupujícímu "tak jako je". Společnost TABI Corp., sro nebude v žádném případě odpovídat, ani nést odpovědnost za jakékoliv poškození, přerušení podnikatelské aktivity, ztrátu dat nebo informací libovolné povahy (podnikatelských nebo jiných), za jakékoli vymáhání, náklady, jakékoliv způsobené, nepřímé a náhodné poškození nebo za jakoukoliv ztrátu zisku nebo úspor následkem nebo v souvislosti s použitím Softwaru, za škody způsobené možnými chybami nebo překlepy v Softwaru, dokonce ani tehdy, pokud byl zástupce společnosti TABI Corp., sro informován o možnosti takové ztráty, poškození, vymáhání nebo nákladů, nebo za jakékoliv požadavky třetích stran. Výlučné a celkové závazky společnosti TABI Corp., sro související nebo spojené s touto smlouvou EULA (pokud se nějaké vyskytnou) jsou limitovány původní nákupní cenou Softwaru.

3. Na dodávaný předmět smlouvy zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet v den připsání finančních prostředků od kupujícího na účet prodávajícího.

4. V rámci běhu záruční lhůty provede prodávající opravu díla bezplatně. V případě vzniku kritických chyb, které se týkají základních funkcí díla, zhotovitel odstraní kritickou chybu do 2 pracovních dnů od doručení oznámení o vzniku kritické chyby. Oznámení o vzniku chyby přijaté po 16:00 hod. se považuje za přijaté v následující pracovní den. Jiné chyby, které neovlivňují základní funkce díla, odstraní prodávající ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

5. Kupující je povinen vady písemně ohlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadách musí obsahovat:
 - instalační link,
 - popis chyby s uvedením zda se jedná o kritickou chybu,
 - kontaktní údaje osoby, která chybu nahlásila.

6. Za den doručení oznámení o vzniku chyby se rozumí den odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@offeris.com a telefonické oznámení, že chyba byla odeslána elektronickou poštou. Elektronická pošta musí být potvrzena zhotovitelem tak, že odesílatel elektronické pošty bude požadovat potvrzení o přijetí elektronické pošty.

Zkuste Offeris na 14 dnů zdarma a můžete otestovat všechny funkce CRM.

logo

TABI Corp., s.r.o.
BC AQUAPOLIS
Piešťanská 3
917 01 Trnava, SK

Naše hodnoty

Vytváříme informační systém Offeris tak, aby vám pomohl lépe prodávat a spravovat vaše zakázky.

Copyright © TABI Corp., s.r.o. 2019